Liu, Jinhai, Hehua Wang, Fucheng Luo, Yan Wang, Cui Xu, and Jinjuan Jiang. 2022. “The Influence of Seed Structures on Dormancy in Seeds of <i>Urochloa</i> Hybrid Cultivar ‘Mulato Ⅱ’”. Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales 10 (3):156-63. https://doi.org/10.17138/tgft(10)156-163.